Algemene voorwaarden


1 – Agemene verkoopvoorwaarden

ART 1 - TOEPASSING

Onze verkopen vallen onder het Belgische recht en enkel onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, behoudens bijzondere overeenkomsten. Alle andere voorwaarden die ons zouden worden voorgelegd, zijn ongeldig. De plaatsing van een bestelling impliceert vanwege de koper de aanvaarding zowel van onze algemene voorwaarden als van onze bijzondere verkoopvoorwaarden.

ART 2 - OFFERTES

Onze offertes worden zonder verbintenis opgesteld, onder voorbehoud van verkoop of binnen de grenzen van de bestaande voorraden.

ART 3 - HERSTELLINGEN

Het materiaal wordt teruggenomen voor nazicht en herstelling binnen de grenzen van de waarborg toegekend door onze leverancier.

Indien geen enkel defect zou worden vastgesteld, zijn de kosten voor het opmaken van een bestek en het uitvoeren van tests verschuldigd, met een minimum van 25.00 €.

INFORMATICA : indien geen enkel defect zou worden vastgesteld op het bij ons aangekochte materiaal, worden de tests gefactureerd aan 15.00 € per uur met een minimum van 25.00 €. Wij zijn niet verantwoordelijk indien het materiaal niet compatibel zou zijn.

ART 4 - FACTURATIE

De facturen met betrekking tot onze leveringen worden opgesteld en zijn betaalbaar in Brussel. Alle huidige of toekomstige taksen zijn altijd ten laste van de koper. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen van toepassing op de dag van de uitgifte. Zij kunnen zonder voorafgaand bericht van onzentwege gewijzigd worden.

ART 5 - LEVERINGSTERMIJN

De levertermijnen worden indicatief en zonder verbintenis van onzentwege opgegeven. Vertragingen kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot de annulatie van de bestelling noch tot enige schadevergoeding.

ART 6 - TRANSPORT

De transportkosten zijn ten laste van de koper. Ongeacht de wijze van verzending en de plaats van de levering, de goederen reizen altijd op risico en gevaar van de geadresseerde van zodra zij onze magazijnen verlaten, behoudens verhaal van de koper tegen de vervoerder.

In geval van vermeende averij of verlies van de goederen, moet de geadresseerde de schade bij ontvangst melden, hetzij aan de vrachtwagenbestuurder indien het gaat om vervoer over de weg, hetzij aan het station van aankomst indien de goederen met de trein worden vervoerd. In dit laatste geval moet de geadresseerde de schade controleren en het ermee verband houdende proces-verbaal opstellen volgens de administratieve regels

ART 7 - KLACHTEN

Om in aanmerking genomen te worden, moeten opmerkingen betreffende onze leveringen ons worden verstuurd binnen de acht dagen volgend op ontvangst ervan.

ART 8 - LAATTIJDIGE BETALING

De opening van een rekening, na uitdrukkelijk akkoord van onzentwege, impliceert de betaling van de facturen op 30 dagen einde van de maand. Facturen die onbetaald zijn op de vervaldag brengen een intrest voort van 1.50% per maand vertraging met een minimum van 25.00 €.

Bovendien, indien de facturen niet betaald zouden zijn bij het verstrijken van de maand volgend op de vervaldag, zal het bedrag van rechtswege worden vermeerderd met 20% met een minimum van 50.00 €.

ART 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek blijven alle geleverde waren in hun totaliteit de eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de hoofdsom, de kosten en de intresten. De koper is gehouden gezegde waren individueel te behouden tot de datum van de integrale betaling. De koper erkent uitdrukkelijk de toepassing van artikel 401 van de wet op de faillissementen, zodat ingeval van faillissement van de koper, de verkoper het recht heeft om de toepassing in te roepen van deze wettelijke bepaling en de waren, eigendom van de verkoper, terug te vorderen.

Zolang de koper niet voldaan heeft aan voormelde verplichtingen, mag hij de door de verkoper geleverde waren niet in onderpand geven.

ART 10 - RECHTBANKEN

Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over de betwistingen die tussen partijen zouden kunnen rijzen.

2 – Algemene verkoopvoorwaarden betreffende de verkoop via onze website

ART 11 – HERROEPINGSRECHT, TEVREDEN OF TERUGBETAALD

De klant geniet van 7 kalenderdagen (voorzien in artikel L 121-20 van de wet op de consumentenbescherming) om ons een product dat niet voldoet, terug te sturen. Het product wordt op kosten van de klant teruggestuurd samen met de aankoopfactuur. Alleen producten die nieuw en volledig (accessoires, handleidingen) zijn en die in de originele ongeopende verpakking zitten, mogen worden teruggestuurd. Een beschadigd product wordt niet terugbetaald. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggestuurd, wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd en blijft het ter beschikking van de klant in onze magazijnen. Het zal geen tweede keer verzonden worden. Goederen verpakt in blisterverpakking of verzegelde dozen, kunnen enkel teruggestuurd worden indien de klant ze niet ontzegeld heeft.

Bovenvermelde termijnen beginnen te lopen vanaf de dag na ontvangst van de bestelling.

De terugbetaling gebeurt via bankoverschrijving op de rekening die de klant zal opgeven.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op professionelen.

ART 12 – WAARBORGEN

Het verkochte materiaal geniet van de waarborg toegekend door onze leverancier.

De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

Elke terugzending moet gebeuren via de Post of een andere vervoerder. De klant zal erop toezien dat de waren gevrijwaard worden voor alle schade die tijdens het transport zou kunnen berokkend worden. Indien de waren beschadigd of verloren zouden gaan tijdens het retourtransport, kan de koper enkel de vervoerder die hij heeft ingehuurd aanspreken. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

Opgelet, de waarborg is niet van toepassing op de vergoeding van schade te wijten aan een externe oorzaak (ongeval, schok, bliksem, stroompiek… ) of een fout van de klant voortvloeiend uit installatie of gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van de constructeur, of gebruik dat schadelijk is voor het goede behoud van het toestel, gebruik voor commerciële doeleinden, of gebruik van onaangepast toebehoren, accessoires of verbruiksproducten.

De constructeurwaarborgen van de producten dekken niet:

• De vervanging van verbruiksproducten (batterijen, gloeilampen, zekeringen, slijtage van print- of leeskoppen..)

• Abnormaal of niet conform gebruik van de producten. Daarom wordt de klant verzocht om nauwkeurig de met de producten geleverde handleiding te lezen

• Pech te wijten aan toebehoren (voedingskabels,..)

• Schade te wijten aan de tussenkomst van een hersteller

• Schade voortvloeiend uit een externe oorzaak (ongeval, schok, bliksem,stroompiek)

ART 13 – PRIJS

De op onze site vermelde prijzen worden uitgedrukt in euro en omvatten alle taksen, leveringskosten uitgezonderd. De eventuele leveringskosten worden aan de gebruiker vermeld in functie van zijn productkeuze en worden hem gefactureerd op het einde van de bestelling, bovenop de prijs van de geselecteerde producten.

Inden de op onze site vermelde prijs gestegen of gedaald zou zijn tussen de bestelling en de levering, of indien wij een fout zouden gemaakt hebben bij het ingeven van de prijzen op onze site, zal de klant verwittigd worden en zullen wij zijn akkoord vragen om het artikel te leveren aan de juiste prijs.

In geval van aankoop door een eindgebruiker gevestigd in België, van dragers van het type CD-R en DVD-R alsook van toestellen voor de weergave van beschermde werken, zal de prijs van het goed worden verhoogd met de vergoeding voor privékopie verschuldigd aan Auvibel.

ART 14 - BESCHIKBAARHEID

Wij voeren de bestellingen uit volgens de beschikbare voorraden.

Indien een van de bestelde producten niet in onze voorraad beschikbaar zou zijn, zullen wij u per e-mail contacteren binnen de 15 dagen vanaf de datum van uw bestelling, om u hiervan te verwittigen en om aan te geven binnen welke termijn dit product geleverd zou kunnen worden.

Indien sommige van de bestelde producten tijdelijk onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de beschikbare producten opsturen en zullen we de andere artikelen versturen zodra ze beschikbaar zijn, waarbij de verzendingskosten te onzen laste genomen worden.

Wij kunnen u ook voorstellen een artikel te leveren van een gelijke kwaliteit en prijs dat wel beschikbaar zou zijn. Indien u weigert, zullen wij gezegde product terugbetalen. Indien u het ons wenst terug te sturen volgens de voorwaarden voorzien in artikel “herroepingstermijn – tevreden of terugbetaald” zullen de kosten te onzen laste zijn.

ART 15 - Levering

Als goederen in voorraad zijn, worden die zo snel mogelijk na ontvangst en betaling van de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde goederen heeft Capitani het recht om verzendkosten in rekening te brengen. De levering van bestelde goederen wordt verricht op het door Capitani bekend leveringsadres, dat laatste kan niet tijdelijk van aard zijn. De goederen worden afgeleverd bij de persoon die aanwezig is op het leveringsadres.

De klant moet zijn handtekening aanbrengen om de ontvangst van de producten te bevestigen.

Als de klant de gekochte artikelen weigert of nalaat om informatie of instructies te verstrekken die nodig zijn voor de levering, worden de artikelen opgeslagen op eigen risico en voor eigen rekening van de klant.

Capitani zal, tenzij anders bewezen, aan haar leveringsplicht hebben voldaan, zodra de door Capitani geleverde goederen door de klant zijn overgenomen op het door hem aangegeven adres. In geval van thuisbezorging geldt het rapport van de vervoerder dat als weigering van acceptatie fungeert, als een compleet bewijs van het leveringsvoorstel, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

In geval van weigering van de aangeboden goederen, zijn de leveringskosten volledig te laste van de klant.

Voor de in België geleverde bestellingen gaande tot € negenennegentig (49,00) rekent Capitani € negen punt negen (9,90) verzendkosten aan. Voor bestellingen tot € twee honderd en vijftig (250,00) geleverd in Luxemburg, Frankrijk en Nederland, brengt Capitani € negenentwintig coma negen (29,90) in rekening voor verzendkosten

Zodra het pakket is verzonden, stuurt Capitani een "verzendbevestiging" naar de klant op het door deze doorgegeven e-mailadres. Als het bestelde product niet meer kan worden geleverd of als de levering niet binnen de gestelde termijn kan worden verricht, neemt Capitani contact op met de klant. Indien de bestelling niet wordt afgeleverd binnen vier (4) dagen na ontvangst van de verzendbevestiging en zonder enige motivering door Capitani, wordt de klant verzocht Capitani hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Als u verhuisd bent en u nagelaten hebt Capitani daar schriftelijk van op de hoogte te stellen, zal de verrichte levering op het door Capitani bekende adres op het moment dat de bestelling werd doorgevoerd als een geldige levering worden beschouwd.

Capitani is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou oplopen als gevolg van een laattijdige mededeling van een adreswijziging. De mogelijke leverings- en vervoerkosten alsook de bijkomende of aanvullende retourkosten die daaruit zouden kunnen voortvloeien, zijn voor uw rekening.

ART 16 - Leveringstermijn

Een door Capitani gecommuniceerde leveringstermijn mag nooit als een fatale vertraging worden beschouwd. Deze leveringstermijn loopt vanaf ontvangst van de betaling van de factuur en alle noodzakelijke gegevens door Capitani, waarna Capitani zal overgaan tot de levering binnen de zesennegentif (96) uur (werkdagen en voor de Benelux, behalve in geval van overmacht).

In overeenstemming met de geldende regels voor verkoop op afstand, zal Capitani de bestellingen onverwijld doorvoeren, maar echter binnen een minimum van zeven (7) dagen. Als zoiets niet mogelijk blijkt (voor zover de bestelde artikelen niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn), of als er sprake is van een vertraging te wijten aan een andere reden of als een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant (betaler) binnen vier (4) (werk)dagen na het plaatsen van de bestelling ervan worden geïnformeerd en die zal in dit geval het recht hebben om de bestelling in kwestie zonder kosten of aanmaning nietig te verklaren.

ART 17 - Opzegging

Onverminderd de rechten van Capitani krachtens de wet, heeft Capitani het recht om, door middel van een schriftelijke verklaring hiervan aan de klant, het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen met recht op schadevergoeding aan de klant, indien (niet-limitatieve opsomming):

a. na het sluiten van de overeenkomst, Capitani beschikking krijgt over omstandigheden waaruit blijkt dat Capitani goede redenen heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet is nagekomen;

b. Capitani niet in staat is de woonplaats of de permanente verblijfplaats van de cliënt te bepalen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de materialen die Capitani gebruikt of gewoon is te gebruiken voor de uitvoering van het contract, die van dien aard zijn dat de uitvoering van het contract onmogelijk of wellicht bijzonder moeilijk en / of onredelijk te duur wordt zodat de naleving van dit contract niet langer redelijkerwijs kan worden vereist, is Capitani gerechtigd het contract op te zeggen.

Indien de klant geldig gebruik maakt van zijn recht op opzegging en het product terugstuurt, is de retourzending alsook de daaruit voortvloeiende kosten op eigen rekening en op eigen risico.

Alvorens over te gaan tot een retourzending, is de klant verplicht dit uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na levering aan Capitani te melden. De klant is verplicht om op verzoek van Capitani aan te tonen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd (uiterlijk vijftien (15) werkdagen na levering), bijvoorbeeld door middel van een bezorgingsbewijs per post.

Geretourneerde goederen moeten worden verzonden in de originele verpakking (met accessoires en bijbehorende documentatie) en moeten in een nieuwe staat zijn. Als de goederen op welke manier dan ook bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, vervalt het opzeggingsrecht. Rekening houdend met de feiten aangegeven in de vorige zin, bevestigt Capitani per kerende post, na ontvangst en controle van de geretourneerde goederen, de opzegging van de verkoop en ziet er kosteloos op toe het totale bedrag van de aankoop terug te betalen in de dertig ( 30) dagen na de goede ontvangst van alle geretourneerde goederen.

ART 18 – VRIJSTELLING VAN TAKSEN

Vrijstelling van taksen is niet mogelijk.

ART 19 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit dat:

1. Persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt om te antwoorden op vragen om informatie die u gesteld heeft;

2. De persoonsgegevens niet aan derden worden meegedeeld en niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden

3. U het recht heeft uw persoonsgegevens te raadplegen en de juistheid ervan na te gaan. U kunt eventuele fouten doen verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

4. Wij verbinden ons ertoe om de meest uitgebreide beveiligingsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden misbruik maken van deze persoonsgegevens die u heeft meegedeeld.